Optimalna organizacija dana

Optimalna organizacija dana fdsvar 15/12/2020

      Za kvalitetno i dobro bitisanje u sadašnjem trenutku, od izuzetne važnosti je personalna organizacija dana. U odnosu na prošla vremena, danas ljudi žive brže, sadržajnije i kompleksnije. I često su duhovno-materijalno dezorganizovani i dezorijentisani. Optimalna organizacija dana znači usklađivanje vremena koje izdvajamo za profesionalni rad sa odmorom i spavanjem, sa vremenom za hobi i druga zadovoljstva, kao i sa aktivnostima vezanim za naš duhovno-materijalni rad (promišljanja, molitve i tihovanja) i humanitarni rad (pomoć, razgovori i razmena ličnog iskustva sa okruženjem). Izuzetno je važno da sve naše raznorodne aktivnosti budu u duhovno-materijalnoj harmoniji i skladu sa nama, dobro postavljene sa onim što je naš gentesko-nasledni potencijal, kao i put i zadatak.

U svemu što delamo, trebalo bi da budemo usklađeni sa sobom, prostorom i okruženjem. Na primer, za dobar odmor je od velike važnosti kakvi su duhovno-materijalni sadržaji i prostor u kome odmaramo. Šta nas okružuje, na čemu sedimo dok promišljamo, kakvo nam je mesto spavanja i tako dalje. Ako želimo blagorodan, okrepljujući i zdrav san, onda je preporučljivo da nam pozicija kreveta bude na adekvatnom i energetski zdravom mestu. Duhovno-materijalna higijena je prvi temeljni element koji obezbeđuje lekovite uslove za život i rad svakog pojedinca. I stoga, treba svakodnevno voditi računa o sopstvenoj duhovno- materijalnoj higijeni.

Takođe je važno da prilikom obavljanja profesionalne aktivnosti, prostor za rad bude duhovno-energetski zdrav i usklađen sa idejom, pojedincem i/ili grupom, radom, kao i svrhom delatnosti. Stoga je značajno da se radni prostori isharmonizuju i izbalansiraju dobrim i kreativnim idejama, mislima, muzikom, molitvom, odgovarajućim duhovnim pojačalima i alatima, itd. Brigom i personalnim radom na duhovno-materijalnoj ekologiji, na globalnom nivou stvaramo interaktivnu, ekološki zdravu sredinu za sve ljude na planeti. Duhovno-materijalna ekološka svest je drugi važan gradivni element zdravog egzistiranja u sadašnjici. A aktivacija, razvoj, negovanje i sazrevanje duhovno-materijalne ekološke svesti – važan zadatak za čovečanstvo.

Treći gradivni element važan za savremenog čoveka je aktivacija i razvoj kreativnosti.
 Kod većine planetarnog stanovništva, ona se ogleda u slobodnom izboru vanposlovnih aktivnosti i hobija. Kreativnost se može iskazati na beskonačno mnogo načina i kroz sve segmente bitisanja. Zato je od izuzetne važnosti uskladiti neke duhovno-materijalne parametre prilikom svojih slobodnih izbora. Bilo bi dobro da se izbor aktivnosti uskladi sa godinama, genetikom, psiho- fizičkom vokacijom i sopstvenim duhovno-materijalnim putem, životom i radom.

Takođe je važna i ideja zbog čega pojedinac nešto hoće i/ili radi. Ukoliko su u pitanju fizičke aktivnosti, tada bi pojedinac trebalo naročito da vodi računa o psihofizičkim mogućnostima i kapacitetu, o bioritmu i ishrani, kao i o godinama, potrebama i sopstvenim ograničenjima. Samo potpunim prihvatanjem sebe u sadašnjem trenutku, možemo duhovno-materijalno kreativno srećno i zadovoljno da stremimo ka budućem.

Za savremenog čoveka je od izuzetnog značaja da mu gradivni elementi egzistiranja budu duhovno-materijalno harmonični, adekvatni i usklađeni. Od toga zavisi i personalna duhovno-materijalna organizacija dana, a i ostvarivost, interaktivnost i funkcionalnost sadašnjeg trenutka. Zato treba svakodnevno voditi računa o sopstvenoj duhovno-materijalnoj higijeni i ekologiji okruženja, raditi na
razvoju i sazrevanju duhovno-materijalne ekološke svesti, uz poštovanje svačijeg slobodnog mišljenja i izbora, i promovisanje humanog sistema vrednosti.

Tekst: Lucija Selaković Labat